Âm Thanh Thực

Tiếng kèn thổi hiệu lệnh
Chú ý: Bản nhạc đã được cắt ngắn.

Âm Thanh Thực khác