Tết - Táo Quân

Tiếng pháo nổ và Happy new year
Chú ý: Bản nhạc đã được cắt ngắn.

Tết - Táo Quân khác